Stopp i sopsugen 

Strax före jul 2019 slutade sopsugen att fungera i hela Skarpnäck. Problemen bestod i vatteninträngning i rören och soporna innehåll för mycket vatten. Troligen har rören rostat sönder eller slitits ut under årens lopp. 


Jubileumshusen har varit anslutna till Sopsugen ända sedan kvarteret byggdes. Efter omfattande men resultatlösa kontakter med styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening för att försöka få någon uppfattning om när och hur stoppet skulle åtgärdas och en budget för detta, beslöt sig styrelsen för Jubileumshusens Samfällighetsförening att kontakta juridisk hjälp för att se över hela situationen. 


Juristerna uppnärksammade då en felaktighet i det s.k. anläggningsbeslut som styr vilken verksamhet Samfälligheterna får ägna sig åt. Det visade sig att Jubileumshusen inte alls var medlemmar i Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening. Detta meddelades styrelsen för Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening våren 2021 utan reaktion. 


Styrelsen för Jubileumshusen har under tiden undersökt alternativa lösningar, Dessa kommer att presenteras när situationen klarnat. 


Uppdatering september 2021. Kontraktet för hämtning av hushålls- återvinning- och grovsopor upphör den 20 september 2021 och Jubileumshusen kommer därefter att ha en egen lösning. Under en övergångsperiod kommer containerhämtningen fortsätta som tidigare och därefter kommer s.k. kärlskåp för hushållssopor och matavfall att ställas ut på två platser längs Tätorpsvägen. Hämtningen av grovsopor återvinningsmaterial och upphör tills vidare och kommer att återupptas när ny entreprenör har upphandlats. Under mellantiden hänvisas till återvinningsstation längs Tätorpsvägen och grovavfall till Högdalens återvinningsstation. Mejlinfo från Sopsug i Skarpnäck den 22 mars 2021SOPSUG I SKARPNÄCK SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGENS MEDLEMSINFO


Det positiva med kristider och umbäranden är att de föder engagemang och kämparanda. En tid av oenighet och utredningar övergår i nästa skede i framtagande av åtgärdsplaner och problemlösningar.


För en lekman att sätta sig i ett avancerat tekniskt systems drift och underhåll, för att inte tala om renovering, det tar sin tid. Kul dock att det finns fler som är nyfikna och engagerade i sophanteringsfrågor. Sopsams styrelse håller i detta nu på att upphandla konsulter vilka ska hjälpa oss att ta fram korrekta förfrågningsunderlag till renoveringen och även stödja oss i upphandlingen kring renoveringen och dess genomförande. Sopsugsanläggningen är uppdelad i flera sektioner.


Så planen är att för varje färdigställd sektion kunna driftsätta systemet för de fastigheter som är inkopplade på den aktuella sträckan av huvudledning som tillhör sektionen. Allt detta för så snabbt som möjligt kunna lämna den tillfälliga lösningen och återgå till normal drift.


Någon tidsram för ett fullständigt färdigställande är dock svårt att ange eftersom huvudledningen ligger nedgrävd under de trafikerade gator i Skarpnäck vilket innebär en krävande samordning mellan inblandade aktörer, såsom SL, trafikkontoret, stadsförvaltning, skolmyndigheter, organisationer och butiker, konsulter, anlitade entreprenörer, mfl. Sopsam har också ställt sig bakom av privata aktörer introducerade jämförande utredning vars syfte var att undersöka alternativa lösningar beträffande sophantering i Skarpnäck. Denna utredning som legat till grund för Sopsams nuvarande arbetslinje har tydligt visat att en sopsugslösning är överlägset sett till miljöpåverkan och drift i långa loppet om den förvaltas korrekt.


En lösning via bottentömmande behållare eller mobil sopsug skulle dels öka tunga lastbilstransporter i Skarpnäck, dels innebära att sophanteringen hamnade på respektive medlems (fastighetsägares) ansvar vilket skulle öka bördan för brf:ernas styrelser där frågorna är tillräckligt många ändå. Dessutom finns det en hel del hinder för att alternativa lösningar ska kunna göras solidariskt för hela stadsdelen. Enligt den studien som har gjorts har föreningarna olika förutsättningar på så sätt att vissa har medan andra inte har tillräckligt med mark för att anlägga andra typ av avfallshantering än sopsug. Studien också visar på att sopsug är den lösningen som är tänkt att fungera för sophanteringen i stadsdelen. Vidare innebär själva föreningsformen samfällighet innebär att alla medlemmar är bundna till den gemensamma anläggningen man är satt att förvalta. På så sätt är det mycket svårt att bryta upp detta rent lagligt och kanske framförallt utan att någon annan medlem blir förfördelad. (se bifogad Förstudie-PM) NÅGRA FAKTA KRING SOPHANTERING I SKARPNÄCK Sopsugsanläggningen byggdes år 1983–1985, den har ca 30 års livslängd, består av tre sektioner som betjänar i stort sett alla fastigheter på Skarpnäcks fältet utom industriområde och nybyggen. Kapaciteten är hög och teoretiskt klarar av nästan dubbelt så många bostäder. Sopsugen fungerar tack vare undertryck som skapas genom stora fläktar som står i terminalen varpå allt som hamnat i rörnätet sugs in i terminalen där det tas om hand. Sopsugen är byggd för att maskinellt ta hand om hushållssopor inkl matavfall.


Den är dock känslig för glas, sten och metall som sliter sönder stålrören inifrån. Den är också känslig för blöta eller skrymmande sopor, de förra ökar slitage, rostangrepp och bidrar till högre energiförbrukning, medan de senare täpper till systemet och orsakar stopp. MATAVFALL År 2018 introducerades sortering av matavfall genom projektet ”Gröna påsen”, vilket innebär att gröna plastpåsarna kastas tillsammans med restavfallspåsarna. Påsarna hämtas av en och samma sopbil och transporteras till en anläggning där matavfallspåsarna skiljs ut optiskt.


Sedan sopsugsanläggningen tagits ur drift samlas restavfall och matavfall in via de kärl och containrar som placerats ut i stadsdelen som en tillfällig lösning. Någon sortering av matavfall görs därför inte. Flera medlemmar inom samfälligheten har dock själva tagit kontakt med Stockholm vatten och avfall för att lösa hanteringen av matavfall. Vilket kan vara ett tips för oss andra att ta till oss (gå vidare via länken här nedan och beställ separat hämtning). https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/ FÖRPACKNINGAR, TIDNINGAR OCH GROVAVFALL Förpackningar och grovavfall samlas främst in i kärl i områdets miljörum. Tidningar samlas in främst in i bottentömmande behållare utomhus. KOSTNADER Enligt preliminära uppgifter ligger dagens avfallskostnad på ca 2900 kr per lägenhet, varav 1400 kr är för sopsugen och 1500 kr för återvinning och grovavfall.


Avseende grovavfallshanteringen, så innehåller avtalet om grovsopshämtning en punkt om att entreprenören debiterar extra för de sopor som inte får hamna i miljörummet eller för de sopor som ställs utanför sopkärlen på golvet. Under hanteringen specificerar entreprenören avvikelserna per varje miljörum. Styrelsen har aktualiserat ett tidigare stämmobeslut att denna kostnad ska hamna direkt på ägaren till det miljörum där kostnad uppstått. En avräkning kommer därför ske retroaktivt för 2020 och hamna på ordinarie faktura för kvartal 3 för innevarande året. Avräkningen kommer ske på så sätt att varje andelsägares verkliga kostnad för denna extrahantering av grovavfall kommer att ställas mot vad som varit debiterat på samfälligheten under 2020.


KOMMANDE STÄMMA

Styrelsens högsta prioritet är att så snart som möjligt genomföra ett anbudsförfarande, utvärdera svar som kommer samt utarbeta ett förslag till stämman. I den skrivande stunden kan man dock inte uttala sig om vilket datum årsstämman ska äga rum. Denna information går vi ut med till samtliga medlemmar vid ett senare skede.

Nytt från styrelsen


Styrelsemöte den 29 oktober 2019:


Styrelsen har vid dagens möte beslutat att höja avgiften för användning av samfällighetslokalen till 25.-/timme. Dvs minsta debitering är 50 kr då minsta tid att boka är 2 timmar. Tidigare avgift har varit 30.-/ två timmar. Ändringen gäller från den 1 januari 2020. 


Vidare beslöts att alla nytecknade kontrakt för förråd och lager skall ha en hyresreglering med 2% per år. 


Garageavgifter lämnas tills vidare oförändrade för boende i kvarteret. För övriga gäller från och med årsskiftet 2019/2020 500 kr plus moms/månad, dvs 625.- inkl moms. 


Äldre nyheter.

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. 


2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.


2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.


2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.


2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.


2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.


2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.