Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) s informerar Samfällighetsföreningen om följande:

Nedan personuppgiftspolicy har den 3 september 2023 kompletterats med policy för kamerabevakning. Se nedersta stycket.Jubileumshusens Samfällighetsförening förfogar över två register med information om hyresgäster i garaget och boende i kvarteret Jubileumshusen, Tätorpsvägen 3 – 21, Skarpnäck. Registren används för administration av hyresärenden, betalningsadministration och bokningsärenden.


Det ena registret ”hyresregistret” omfattar alla som hyr garageplats eller förråd i byggnaden på Tätorpsvägen 1. Registret är personnummerbaserat och innehåller även namn och adress samt telefonnummer till hyresgästen och i en del fall e-postadress. Dessutom innehåller registret information om betalningar, s.k. reskontra. Registret används för att hålla reda på olika hyresförhållanden samt för att avisera och registrera betalningar. Registret används inte för några andra ändamål. Uppgifter i registret sparas i 3 år efter att ett hyresförhållande upphört. Orsaken till att uppgifterna sparas är att det underlättar om hyresgästen återkommer med ett nytt önskemål om att hyra. I de fall det finns obetalda skulder eller andra oklarheter kan det förekomma att uppgifter sparas längre än 3 år.


Det andra registret ”Aptus-registret” omfattar också alla som hyr garage eller förråd i byggnaden på Tätorpsvägen 1 men även hyresgäster i kvarteret Jubileumshusen. Registret används för att administrera nyckelsystemet till garage, grovsoprum och samlingslokal. Detta register är inte personnummerbaserat utan baseras på lägenhetsnummer och adress för innehavaren eller, i de fall att hyresgästen inte bor i kvarteret Jubileumshusen, på garage- eller förrådsnummer. Registret innehåller namn på nyckelinnehavare, vilken befogenhet nyckeln har samt lägenhetsnummer och adress. Registret medger spårbarhet av aktiviteter vilket innebär att det är möjligt att ur registret hämta information om när och vem som passerat genom de olika dörrar som är anslutna till systemet. Dessa uppgifter raderas regelbundet. Syftet med passerloggarna är att få information som kan vara till hjälp vid eventuella inbrott eller skadegörelse. Registret används även för bokning av samlingslokalen och bygger då på lägenhetsinnehavarens lägenhetsnummer. Vid upphörande av hyreskontrakt och därmed behov av elektronisk nyckel raderas personuppgifterna från registret. Registret används inte för några andra ändamål än dessa angivna.


Aptus-registret innehas på licens från Aptus Elektronik AB och servern till registret finns hos extern part. Mer information på www.aptus.se


Tillgång till registren har förvaltaren som därmed är personuppgiftsansvarig, samt personal från Real och Aptus som är personuppgiiftsbiträden. Ingen annan har tillgång till uppgifter i dessa register.


Om någon inte vill att dennes uppgifter skall finnas i något av registren saknas det tyvärr möjligheter att inneha elektronisk nyckel eller hyreskontrakt med Jubileumshusen. Den som önskar ett registerutdrag eller inte vill finnas i dessa register ombeds kontakta samfälligheten per adress: Jubileumshusens Samfällighetsförening, Box 2043, 128 21  Skarpnäck.


Policy för kamerabevakning

 Som ett komplement till vår personuppgiftspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.


Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Yttre p-platser och miljörummet är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. När en person kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.


Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra boende och gäster samt för att bibehålla möjligheten att ha ett miljörum för återvinning. 


Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet.


Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Föreningen gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för de som nyttjar våra utrymmen för parkering och återvinning.


Kamerabevakningen sker endast på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.


Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 10 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 10 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.


Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.


Det inspelade materialet lagras i länder godkända enligt GDPR. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.